Публічний договір ▷ Контроль плюс, Хмельницький, Тернопіль, Вінниця

Публічний договір

про надання послуг з моніторингу транспортних засобів в системі навігації

 

Фізична особа – підприємець Дубич Євген Богданович, що діє на підставі
Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
№ 2 673 000 0000 026011 від 19.12.2007р., пропонує фізичній або юридичній особі
іменованій надалі «Замовник» укласти публічний договір про надання послуг з
моніторингу транспортних засобів в системі навігації. Даний договір укладається
шляхом надання згоди Замовника на приєднання до запропонованого Договору в
цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, у спосіб визначений
п.8.1. цього Договору без підпису письмового примірника Сторонами.

Даний договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу
України; адресований невизначеному колу осіб; може бути укладений лише шляхом
приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому; Замовник не може
запропонувати свої умови договору.

Пропозиція укласти цей договір здійснюється шляхом розміщення пропозиції
(оферти) у мережі Інтернет на сайті Виконавця.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим
Договором, надавати Замовнику послуги з оброблення технічних та навігаційних
даних, отриманих з обладнання Замовника шляхом надання доступу до програмного
забезпечення, а Замовник зобов’язується ці Послуги приймати та оплачувати їх в
порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Виконавець за цим Договором надає послугу на транспортних засобах
Замовника (надалі – ТЗ), застосовуючи встановлене навігаційне обладнання
(GPS-пристрої) та програмне забезпечення систем супутникового GPS моніторингу
рухомих об’єктів для здійснення онлайн моніторингу за рухом ТЗ в режимі реального
часу.

1.3. Сторони узгодили наступне визначення понять, що застосовуються у цьому
Договорі:

– навігаційне обладнання (GPS-пристрій) – приймально-передавальне обладнання,
яке підключене до системи моніторингу та забезпечує обмін даними з нею через
GPRS-Інтернет;

– система моніторингу – це веб-платформи, на якій отримана від
GPS-пристрою(-їв) Замовника інформація обробляється спеціальними програмними
модулями для забезпечення процесу моніторингу (https://a.gps-khm.net,
https://control.gps-khm.net, https://mob.gps-khm.net, https://watch.gps-khm.net);

– моніторинг – контроль за місцезнаходженням GPS-пристрою(-їв) Замовника,
фіксація маршруту і часу їх переміщень, а також використання іншої інформації за
допомогою системи моніторингу;

– програмне забезпечення системи моніторингу – це комплекс програмних
модулів, що призначені для моніторингу, контролю, аналізу та оперативного управління
транспортними засобами.

– сайт виконавця https://gps-khm.net

1.4. Послуги за цим Договором включають в себе узгоджені Сторонами наступні
складові:

– забезпечення Виконавцем надання послуг моніторингу шляхом використання
навігаційного обладнання (GPS- пристрій), установленого на ТЗ Замовника;

– створення особистого кабінету Замовника в системі моніторингу, надання
уповноваженій особі Замовника доступу до такого особистого кабінету (логін/пароль),
в якому Замовник може отримувати дані про місцезнаходження кожного ТЗ, на якому
встановлене обладнання (GPS-пристрій), в т.ч. здійснювати онлайн моніторинг за
рухом ТЗ в режимі реального часу;

– реєстрація обладнання (GPS-пристроїв), що належить Замовнику у
Програмному забезпеченні системи моніторингу;

– здійснення технічного супроводу шляхом визначення та підтвердження факту
несправності навігаційного обладнання (GPS-пристроїв);

– формування електронних звітів Замовником з використання Програмного
забезпечення за формою розробленою та погодженою з Виконавцем;

– надання можливості Виконавцю експортувати звіти у форматі – .xls за певний
період на кожен ТЗ та/або групу ТЗ.

1.5. Послуги надаються з моменту активації навігаційного обладнання Замовника
в програмному забезпеченні Виконавця безперервно в будь-якій точці світу за умови
технічної можливості контролю за місцезнаходженням GPS-пристрою(-їв) Замовника (з
урахуванням пунктів 1.6, 1.7, 7.3 цього договору).

1.6. Послуги в силу природних умов поширення радіохвиль можуть
погіршуватись, перериватись або супроводжуватись перешкодами поблизу будівель, в
тунелях, в підвалах та інших підземних спорудах, а також через особливості рельєфу та
забудови, метеорологічні умови та з інших причин.

1.7. Якість наданих послуг залежить від якості встановленого Замовником
навігаційного обладнання та роботи операторів мобільного зв’язку.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:

– здійснювати контроль за обробленням даних програмним забезпеченням,
забезпечити захист серверу та інформацію від стороннього втручання та пошкоджень;

– забезпечити зберігання копії навігаційних даних на сервері. При цьому
Виконавець не несе відповідальності за знищення даних з серверу не з його вини,
зокрема (але не виключно) через форс-мажорні обставини, технічні збої, пошкодження,
що виникли внаслідок дії третіх осіб;

– передати Замовникові інструкції з користування Програмним забезпеченням;

– зберігати конфіденційність відомостей про Замовника в межах передбачених
чинним законодавством України, цим Договором і вказівками Замовника;

– здійснювати обслуговування та вдосконалення Програмного забезпечення;

– повідомляти Замовника про зміну статусу платника податків, фактичної та
поштової адрес, засобів зв’язку – телефонів, e-mail, відповідальних осіб, банківських та
інших реквізитів не пізніше 3-х днів з моменту їх зміни шляхом розміщення інформації
про зміни на своєму сайті.

2.2. Виконавець має право:

– отримувати плату за свої послуги в обсязі та терміни, обумовлені умовами цього
Договору;

– отримувати від Замовника інформацію, яка необхідна для якісного надання
Послуг Виконавцем та належної роботи Програмного забезпечення;

– залучати для виконання умов цього Договору треті сторони (осіб) без
додаткового погодження із Замовником з додержанням умов конфіденційності,
передбачених розділом 5 цього договору;

– у випадку порушення строків та порядку оплати послуг, визначених пунктом 3.1,

3.2., 3.3. цього Договору з боку Замовника в односторонньому порядку розірвати
договір, надіславши відповідне повідомлення Замовнику. Таке повідомлення на вибір
Виконавця надсилається поштою, електронною поштою або SMS-повідомленням
номер телефону, вказаний Замовником як логін адміністраторського аккаунту в
програмі.

2.3. Замовник зобов’язаний:

– своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за цим
Договором;

– надавати відомості, що необхідні Виконавцю для надання Послуг по цьому
Договору;

– надавати інформацію щодо призначення транспортних засобів для здійснення
роботи на маршруті;

– транспортні засоби утримувати в справному стані, в іншому випадку
Виконавець не несе відповідальності за якість наданих послуг;

– повідомляти Виконавця про зміну статусу платника податків, фактичної та
поштової адрес, засобів зв’язку – телефонів, e-mail, відповідальних осіб, банківських та
інших реквізитів не пізніше 3-х днів з моменту їх зміни.

2.4. Замовник має право:

– вимагати від Виконавця якісного виконання покладених на нього обов’язків за
цим Договором;

– одержувати доступ до системи моніторингу у будь-який момент протягом строку
дії цього Договору та відповідно до його умов;

– відмовитись від даного договору в односторонньому порядку, повідомивши про
це Виконавця поштою або електронною поштою. При цьому договір припиняє свою
дію з 01 числа місяця, наступного за тим, в якому Виконавцем було отримано
повідомлення Замовника про відмову від договору.

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ.

3.1. Замовник оплачує послуги Виконавця згідно обраного тарифного плану, який
міститься на сайті Виконавця за наступним посиланням: https://gps-khm.net/tarifi/.

3.2. Розрахунковим періодом за цим договором є календарний місяць.
Оплата послуг Виконавця здійснюється до 07 числа місяця, за який проводиться
оплата.

3.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником у безготівковій формі і
проводиться шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця або
виконанням оплати онлайн через програму. Моментом оплати є дата надходження
грошових коштів на рахунок Виконавця.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець щомісячно складає акти наданих послуг та не пізніше 5-го числа
місяця, наступного за розрахунковим, надсилає їх Замовнику в порядку, визначеному
пунктом 8.5 цього договору.

4.2. Обсяг наданих Послуг за Договором визначається згідно актів наданих
послуг за весь період надання послуг, відповідно до умов цього Договору.

4.3. Замовник підписує акт наданих послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з
моменту його отримання та надсилає його Виконавцю через програму або веб-ресурс, в
якому він був отриманий. У разі якщо протягом даного періоду від Виконавця не
надійде акт наданих послуг або мотивована претензія щодо наданих послуг, послуги
вважаються наданими, а акт вважається підписаним Сторонами.
Підписання Акту наданих послуг Замовником є підтвердженням відсутності
претензій зі Сторони Замовника щодо наданих послуг Виконавцем.

4.4. Якщо у Замовника є претензії до Виконавця щодо якості та кількості наданих
ним послуг, складається двосторонній Акт, в якому зазначаються дефекти та строки їх
усунення.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є
конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні
оприлюднити офіційно відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе
відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.3. Сторонам заборонено без погодження надавати третім особам або
розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті
виконання Договору так само, як і недобросовісно використовувати таку інформацію,
для того, щоб самим конкурувати один з одним.

5.4. Сторони за даним Договором, в тому числі особи, які підписали його,
надають згоду на обробку своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації
комерційних, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та ін.
цілей, що не суперечать законодавству України. Сторони надають свою згоду і не
заперечують проти використання своїх персональних даних у всіх документах, які
стосуються цього Договору. Сторони висловлюють свою незгоду з передачею та
використанням персональних даних Сторін Договору третім особам за винятком
випадків, передбачених чинним законодавством України. Сторони не будуть вимагати в
подальшому виключення з бази даних кожної Сторони своїх персональних даних,
викладених в Договорі.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, неповне чи
часткове виконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання з’явилося
наслідком форс-мажорних обставин, що виникли після укладення даного Договору в
результаті незалежних від Сторін причин, непередбачених і невідворотних подій
надзвичайного характеру: повені, бурі, чи землетрусу інших природних катастроф, а
також війн, громадянських війн, повстань, блокади, страйків, локаутів.

6.2. Якщо форс-мажорні обставини перешкоджають дотриманню однієї зі Сторін
даного Договору її зобов’язань за цим Договором, то останнє виправдано на стільки, на
скільки ці обставини впливають на можливість виконання даного Договору і на скільки
інші Сторони даного Договору були зачеплені цими обставинами.

6.3. Сторона даного Договору, на яку вплинули форс-мажорні обставини,
зобов’язана сповістити про це іншу Сторону даного Договору поштою або електронною
поштою протягом трьох днів з дня настання форс-мажорних обставин.

6.3. Повідомлення про настання, закінчення й тривалість терміну дії
форс-мажорних обставин повинне бути підтверджено Торговельно-промисловою
палатою. Дане підтвердження Торговельно-промисловою палатою спрямовується
іншим Сторонам даного Договору протягом десяти днів із дня настання (закінчення)
форс-мажорних обставин.

6.4. Несвоєчасне повідомлення про настання, тривалість чи закінчення дії
форс-мажорних обставин позбавляє Сторону, яка невчасно повідомила про це, права
посилатися на ці обставини і зобов’язує її виконувати взяті на себе зобов’язання за цим
Договором вчасно, у повному обсязі й у терміни, зазначені в даному Договорі.

6.5. Якщо форс-мажорні обставини й ліквідація їхніх наслідків тривають менше
30 днів, то термін виконання зобов’язань за цим Договором продовжується на термін дії
форс-мажорних обставин і ліквідації їхніх наслідків.

6.6. Якщо дія форс-мажорних обставин і ліквідація їхніх наслідків тривають
більше 30 днів, Сторони будуть шукати шлях взаємовигідного врегулювання
виникаючих внаслідок цього фінансових і договірних наслідків. У цьому випадку
жодна зі Сторін не вправі вимагати від інших Сторін компенсації понесених збитків,
сплати штрафів і пені.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 Усі питання та розбіжності, що виникають у зв’язку з виконанням цього
договору, вирішуються безпосередньо між уповноваженими представниками сторін
шляхом проведення переговорів у 10-денний термін з дня отримання письмового
повідомлення будь-якою із сторін по виникаючим розбіжностям. Якщо згода не
досягнута, спори розглядаються в судовому порядку відповідно до чинного
законодавства України.

7.2. Виконавець не несе жодної відповідальності за прямі чи непрямі наслідки
використання послуги Замовником. Виконавець не відповідає ні за які фактичні втрати
чи будь-яку упущену вигоду в процесі використання результатів послуги моніторингу
Замовником, крім тих, що понесені безпосередньо з вини Виконавця.

7.3. Виконавець несе відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків за
Договором відповідно до закону.

7.4. Виконавець не несе відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків
за Договором, якщо воно зумовлене:

– несправністю та/або відключенням Замовником навігаційного обладнання на ТЗ;

– зривом роботи мережі GPRS, перебоїв у роботі супутників, що входять до
мережі GPRS, виникненням радіоперешкод.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір набирає чинності з після натискання кнопки “Оплатити
онлайн” на формі авторизації або в модулі “Бухгалтерія” програми. Місцем укладення
цього договору є податкова адреса Виконавця (місце фактичного проживання фізичної
особи-підприємця).

Даний договір діє протягом одного календарного року, у будь якому випадку, до
повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

Якщо за 30 днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не
повідомила іншу про припинення даного Договору, то строк дії цього Договору
вважається продовженим на кожний наступний рік на тих самих умовах.

8.2. Дія цього Договору достроково припиняється:

8.2.1. за взаємною згодою Сторін;

8.2.2. за рішенням суду, що набрало чинності;

8.2.3. з ініціативи однієї з сторін у випадку невиконання умов договору іншою
стороною, з дотриманням вимог щодо порядку повідомлення про розірвання договору,
визначеного п. 2.2., 2.4 цього Договору;

8.2.4. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим
Договором.

8.3. Реорганізація Сторін не є підставою для зміни умов даного Договору, або
його дострокового розірвання. У цьому випадку правонаступник реорганізованої
Сторони бере на себе всі зобов’язання і права реорганізованої Сторони.

8.4. Даний Договір складений у двох примірниках українською мовою, які мають
однакову юридичну силу і зберігаються по одному примірнику в кожної із Сторін.

8.5. Первинні документи складаються Виконавцем в електронній формі та
надсилаються Замовнику через програму «M. E. Doc», веб-ресурси
https://paperless.com.ua/ або https://identity.document.online/ (на вибір Замовника, про що
він зазначає в заяві-приєднанні до даного договору).

У випадку потреби у Замовника в первинних документах у паперовій формі, вони
надсилаються Виконавцем за вимогою Замовника використовуючи послуги компанії
“Нова пошта” (за рахунок замовника).

8.6. Сторони домовились, що у випадку, якщо раніше між ними було укладено
договір про надання послуг визначення місцезнаходження транспортних засобів
Замовника через супутники в режимі реального часу, обслуговування програми
«Контроль Плюс», консультативні послуги з конфігурації комп’ютерних технічних
засобів і такий договір діє на момент укладення цього договору, таке зобов’язання
припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов’язання новим
зобов’язанням між тими ж сторонами (новація) відповідно до ч. 2 ст. 604 Цивільного
кодексу України.

Зобов’язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного
зобов’язання новим зобов’язанням між тими ж сторонами (новація).

8.7. Зміна будь-яких умов даного договору здійснюється Виконавцем в
односторонньому порядку шляхом розміщення інформації про це на своєму сайті без
додаткових попереджень про це Замовника. Виконавець не несе будь-якої
відповідальності у випадку, коли інформація про зміну Договору, що оприлюднена в
порядку та у строки, встановлені цим Договором, не була вивчена та/або правильно
зрозуміла Учаснику.

Продовження користування Замовником послугами після публікації про зміни
умов договору на сайті Виконавця є підтвердженням акцепту нових умов договору.

8.8. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня після спливу 15
(п’ятнадцяти) робочих днів з дати оприлюднення інформації про ці зміни на сайті
виконавця або з дати набрання змінами чинності, якщо така дата зазначена в
оприлюдненій інформації, але не раніше 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення
такої інформації.

8.9. У випадку, якщо Замовник не погоджується зі змінами умов договору, що
вносяться в порядку, визначеному п.8.6. цього Договору, він має право розірвати
договір в односторонньому порядку за умови повідомлення про припинення Договору
у письмовій формі поштою або електронною поштою протягом 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів з дня оприлюднення на сайті інформації про зміну умов Договору. Дія
Договору, в такому випадку, вважається припиненою з дня набрання чинності
відповідних змін до Договору.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Дубич Євген Богданович

Адреса: Пров. Гагаріна, буд. № 37/2, кв. 41, м. Хмельницький, Хмельницька обл.,
29000

Р/р: UA473154050000026002052409054 в ХФ ЗАТ КБ “Приватбанк”

ЄДРПОУ: 2992604710

E-mail: manager@gps-khm.net,

Телефон: (067)312-60-60

Сайт використовує файли сookie, щоб забезпечити необхідний функціонал. Переглядаючи наш сайт, Ви погоджуєтесь з нашою Політикою конфіденційності
Погоджуюсь